Naža Prenova
Projekt      Sodelavci       Fileti       Fotke


Iz ceste mimo soseda064
Naši so zadaj. A je ta stran identična. Tam je teško slikati, ker ja na parkirišču nadstrešek.

Investitor želi energetsko prenoviti objekt.
Ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda. Sončnimi kolektorji.
Zamenjali bodo okna in dodali fasado.
Gradbeno bo nekaj posegov zaradi reorganizacije prostorov, nič velikega.
V dveh fazah.
Prvo klet, pritličje in streho.
Drugo, nadstropje, fasado in zunanjo ureditev.
Z čim manj stroški.

Projekt

Projekt      Sodelavci       Fileti       Fotke      Na začetek


Splošno

Načrt je izdelan na osnovi:
- GLAVNEGA projekta, Stanovanjski dvojček    
  Gradis Ljubljana,              Maj 1965
- Ogleda na terenu          07.12.2011
- Informacij investitorja 19.01.2012
- Foto dokumentacije     29.01.2012

Lokacija

Objekt je umeščen na zemljišča s parcelnimi številkami: 707/7 k.o. Kamnik
Na jugu meji na krajevno cesto, na V se stika s sosedom, Z in S pa na vrtove sosedov.
Skupna izmera parcele je 355 m2

Stavba

Površina zemljišča pod stavbo 89 m2
Številka stavbe                       712
Dejanska raba stavbe Stanovanjska
Število etaž                                 3
Višina stavbe                         8,64 m

Dostopi in dovozi:

Objekt je priključen na krajevno cesto.
Dovoz
Peš dostop
Dostava
intervencija
se vršijo preko obstoječega priključka na krajevno cesto.

Funkcionalna zasnova

Objekt meri:                        10,55 x 8,5
Sleme in kap:                        9,40 - 7,57
Zazidana površino max.        118,28
Največja višina objekta.         9,40 m

Program

Investitor želi energetsko prenoviti objekt.
Investicijska vzdrževalna dela.
Ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda.
Sončnimi kolektorji.
Zamenjali bodo okna in dodali fasado.
Reorganizirali prostore.
V dveh fazah.
Prvo streho, pritličje in klet.
V drugi fazi nadstropje, fasado in zunanjo ureditev.
Vse z čim manj stroški.

Prostorska zasnova

Objekt je postavljen na sredino male parcele.
Z sosedom tvori dvojček.
Mali vrt s parkiriščem in vrtno uto.
V kleti so shrambe, garaža in tehnični prostori.
V pritličju bodo dnevni prostori.
V nadstropju pa spalni del.
Podstrešje bo hladno.

Konstrukcija

Objekt je bil grajen v času velikega varčevanja.
Šele pri izvedbi se bo videlo ali so bili res uporabljeni materiali iz projekta.
TEMELJI so AB pasovni.
ZIDOVI so zidani z opeko, brez vogalnih vezi.
Zunanji 35, notranji 20.
PLOŠČE so Monta strop. Razen okoli stopnic.
Koliko je betona se bo videlo pri izvedbi.
STOPNICE so betonske.
DIMNIKI so zidani in dotrajani, potrebni celovite sanacije.
OSTREŠJE je leseno dokaj dotrajano.
KRITINA je valovita cementna, zelo dotrajana.
OKNA so vezana dvojna, z enojno zasteklitvijo.

Kanalizacija

Objekt je priključen na javni kanalizacijski vod, ki poteka po cesti.
Obstoječa ODPADNA kanalizacija se sanira na mestih z napakami.
METEORNA kanalizacija se zbere v zbiralniku na vrtu in
preko njega v meteorni vod na ulici.
PARKIRIŠČE  se ne spreminja.

Strojne instalacije

VODOVOD je obstoječ in se ne spreminja.
OGREVANJE bo z toplotno črpalko,
ki bo grela talno gretje in sanitarno vodo.
Zunanja enota bo na severni fasadi
Hladilnik tople vode bo v kleti.
V pomoč bodo sončni kolektorji na strehi.
HLAJENJE je predvideno z toplotno črpalko in ....
PREZREČEVANJE bo pasivno.

Elektrika

Elektro priključek se ne spreminja.
Menda. Vsaj upam. Madona a rabimo pogoje?
V vsakem prostoru je luč, stikalo za luč in vtičnica.
Glej projekt opreme.
V kuhinji so štedilnik, hladilnik, pomivalni stoj napa.
Ventilator je v kopalnicah in sanitarijah.
V kleti je hladilnik tople vode in ....

Obdelave

TLAKI na hodnikih, kuhinji in sanitarijah je keramika.
V bivalnih prostorih je parket.
V kleti je vidni beton, na podstrešju so deske.
STENE so obnovljene, glajene in beljene.
V sanitarijah je stenska keramika.
STROPI so obnovljeni, glajeni in beljeni.
V kleti je na stropu toplotna izolacija.

Gradbeno pohištvo

OKNA bodo lesena z termopan zasteklitvijo.
vsa okna imajo zunanje rolete.
VRATA vhosna so toplotno izolativna.
Ostala vrata so furnir na satju.

Ograje

Ograje bodo kovinske.

Odpadki

Odpadki bodo ločevani.

Zunanja ureditev

Se ne spreminja.
Obnovijo se deli uničeni zaradi sanacije fasade.

Sodelavci


Projekt      Sodelavci       Fileti       Fotke      Na začetek

Odgovorni vodja projekta


Stojan šircelj


ssircelj@siol.net


Projektant Arhitekture


Andrej Weingerl


arhitekt@andrejWeingerl.com

www.andrejWeingerl.com


Projektant Gradbenih konstrukcij


Marinka Žibert


zibert@siol.net


Projektant Elektro inštalacij


Bojan Mikolič


info@mb-sp.si


Projektant Strojnih inštalacij


Jana Kotar Ilijaš


jana.kotar.ilijas@arctur.si


Popis


Cirila Vrevc


cirila.vrevc@siol.net


Fileti

Projekt      Sodelavci       Fileti       Fotke      Na začetek

IDZ

001vodilna.pdf

100arhitektura.pdf

Novo.dwg


FOTKE

Projekt      Sodelavci       Fileti       Fotke      Na začetek

Od zadaj071 parkirisce061 jug062

zahod058

nadstresek067 sever070 zahodno069

Projekt      Sodelavci       Fileti       Fotke      Na začetek


www.andrejweingerl.com