INFORMATIVNA PONUDBA ZA PROJEKT ENODRUŽINSKE HIŠE

arhitekt aw.com

17.5.2016Ime in priimek investitorja

Kraj in datum

Naslov

PoštaPONUDBA

Številka XxXx

za izdelavo idejnih načrtov, PGD in PZI dokumentacije za individualno hišo:

^
I. PREDMET PONUDBE

Predmet ponudbe je dokumentacija za izgradnjo enodružinske hiše.

V naselju :

Kraj :

Na parceli številka:^II. VSEBINA DOKUMENTACIJE^1. IDEJNI PROJEKT

Projektant bo pripravil idejno zasnovo na podlagi pridobljenih programskih izhodišč in na podlagi zazidalnih oziroma lokacijskih pogojev. (Lokacijske informacije, geodetske podloge itd.)

Zasnova bo vsebovala vse tlorise v merilu 1:100 z vrisano dispozicijo pohištva in opreme. Idejni predlog bo usklajevan z investitorjem do končne, verificirane rešitve. (Podpisana projektna naloga)

Projektna naloga in pogoji iz lokacijske dokumentacije bodo temelj za izdelavo projektne dokumentacije.^2. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- načrt vseh gradbenih posegov in izdelava podlog za inštalacijske projekte

- statični račun za gradbene posege, skupaj z armaturnimi načrti

- arhitektonski izvedbeni detajli

- popis in predizmere gradbenih in obrtniških del.^3. VSEBINA PROJEKTOV INŠTALACIJ

Projekte strojnih inštalacij za ogrevanje, prezračevanje in pohlajevanje ter za vodovodno napeljavo bo izdelal zunanji sodelavec.

Opomba:

Predpostavlja se, da bodo za izvedbo priključkov za vse potrebne medije (ogrevni medij, plin, voda, elektrika, telefon, kanalizacija ltd.) v objektu ali njegovi neposredni bližini zagotovljeni ustreznimi parametri (tlak, pretok, toplotna moč,…)

Meja projektov internih instalacij je:

za vodovod, za vertikalno kanalizacijo, za elektroinstalacije, za telekomunikacije, 1 m iz objekta.^III. CENA

Objekt xxx m2
Kvadratni meter xxx EUR
Procenti GOI 5 do 10% EUR
Cena projekta xxx EUR
ZUNANJA UREDITEV xxx m2 EUR
PROJEKTANTSKI NADZOR xxx ur EUR
PRIDOBIVANJE SOGLASIJ xxx ur EUR

Celotni znesek bo izplačan po delih, skladno s fazami opravljenega dela.^IV. SPLOŠNI POGOJI

V kolikor je naročen samo del projekta, se cena za ta del projekta poveča za 25%. Pri adaptacijah, nadzidavah, gradnji v zaščitenih ambientih in pri zapletenih primerih se cena poveča za 25-50%.


Cena zajema enkratno uporabo projekta.

Projektantski nadzor se zaračuna po 18 EUR po uri.


V ceni projekta arhitekture niso zajeti stroški za:

DDV,

Izdelavo več kot 6 izvodov dokumentacije,

Potovanja, opravljena na zahtevo naročnika,

Izdelavo maket in modelov,

Pripravo propagandnega in informacijskega gradiva ter predstavitvenih publikacij,

Dodatna dela in nova dela,

Takse, soglasja in dovoljenja,

Opravljanje vseh ekspertiz in raziskav,

Izdelava projektov notranje opreme in interera,

Izdelavo delavniške dokumentacije,

Izdelavo projektov ureditve okolja in komunalnih priključkov,

Izdelavo projekta izvedenih del.


O navedenih delih se je potrebno dogovoriti posebej.^V. ROKI IZDELAVE DOKUMENTACIJE

Projektant bo izdelal dokumentacijo v naslednjih rokih:1.Izdelava idejnih načrtov v varjantah z vsemi usklajevanji, do končne, sprejete in parafirane rešitve. Predvidevano približno 30 dni, odvisno od zahtev investitorja, poteka upravnega postopka ter zahtev iz lokacijskega postopka.
2.

Dokumentacijo s projekti inštalacijskih naprav in napeljav, bo projektant izdelal v 60 dneh po prejemu potrjenega idejnega projekta, po prejemu zazidalnih oziroma lokacijskih pogojev ter izpolnitve pogojev o ceni projekta.projektant:


Andrej Weingerl


v Kamniku: datumVir:

Cenik Arhitekturnih Storitev, Arhitektura in notranja oprema 1996, Zveza društev arhitektov Slovenije, Za združenje založilo, DAL Društvo arhitektov Ljubljana, Karlovška 3, Ljubljana.
^