POSTOPEK ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA:

arhitekt aw.com

17.5.2016Predvidena časovnica:

Zaporedje pri pridobivanju dokumentacije:
. Zaporedje dogajanja Preskrbi (če ni
drugače dogovorjeno)
Formiranje cene
(glede na fazo)
. Lokacijska Informacija Investitor .
IDZ Idejna Zasnova Investitor in Arhitekt Okvirna cena
. Geodetski posnetek Investitor .
. Kopija katastrskega načrta Investitor .
. Projektna naloga Investitor in Arhitekt .
IDP Idejni Projekt Arhitekt Predvidena cena
. Podpis pogodbe Arhitekt .
PGD Projekt za Gradbeno Dovoljenje Arhitekt Projektantska cena
. Gradbeno Dovoljenje Investitor .
PZI Projekt Za Izvedbo Arhitekt Cena izvedbe
. Izvedba Izvajalec .
. Geodetski posnetek Investitor .
PID Projekt Izvedenih Del Arhitekt in Izvajalec Dejanska cena
. Tehnični prevzem Arhitekt in Izvajalec .
POV Projekt za Obratovanje Arhitekt .
. Ključi in otvoritev Izvajalec .
^
Projekt PGD bo vseboval:

Vodilno mapo

Načrt arhitekture

Načrt krajinske arhitekture (Če je tako dogorjeno)

Izjavo o gradbeni konstrukciji

Geodetski načrt

Geotehnično poročilo (Če je tako dogorjeno)

Požarni elaborat

Elaborat gradbene fizike

itd.

O lokacijski dokumentaciji v vodilni mapi se je potrebno dogovoriti posebej. Je od občine do občine sila različno

Za načrt zunaje uteditve se je potrebno dogovoriti posebej, najbolje ob izdelavi idejnega projekta.

Tehnološki načrt se za enodružinske objekte redko naredi.

Geotehnično poročilo se izdela v primeru problematičnega terena.^Vodilna mapa bo vsebovala:

Splošni podatki o nameravani gradnji.

Podatki o projektantih.

Izjava o skladnosti načrtov.

Zbirno projektno poročilo.

Grafični prikaz skladnosti s prostorkimi akti.

Grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje.

Lokacijski podatki.

Kopija katastrskega načrta.

Geodetski posnetek obstoječega stanja.

Podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij.

Dokazna dokumentacija.

Pogoji gradnje.

Soglasja.

Lokacijska informacija.^Projekt PZI bo vseboval:

Vodilna mapa

Načrt arhitekture

Načrt krajinske arhitekture (Če je tako dogovorjeno)

Načrt gradbenih konstrukcij

Načrt električnih inštalacij

Načrt strojnih inštalacij

Načrt telekomunikacijskih inštalacij

Tehnološki načrt (Če je tako dogorjeno)

Načrt izkopa in podgradnje

Geodetski načrt

Geotehnično poročilo

Elaborat gradbene fizike

Zasnova požarne varnosti^Načrt arhitekture bo vseboval:

Naslovna stran

Kazalo vsebine načrta

Izjava odgovornega projektanta načrta

Tehnično poročilo

Indikatorji površin

Sestave gradbenih konstrukcij

Ocena stroškov

Projektantski popis

Risbe^POJASNILA KRATIC:

.


^Projektna dokumentacija:

IDZ - Idejna Zasnova

IDP - Idejni Projekt

PGD - Projekt za Pridobitev gradbenega Dovoljenja

PZR - Projekt Za Razpis

PZI - Projekt Za Izvedbo^Tehnična dokumentacija:

PID - Projekt Izvedenih Del

POV - Projekt za Vzdrževanje in obratovanje objekta

PVE - Projekt za Vpis v uradne Evidence^Drugo:

LI Lokacijska informacija

PUP Prostorski urbanistični plan

OPN Občinski Prostorski Načrt

DPN Državni prostorski načrt

GD Gradbeno dovoljenje

GOI Gradbeno, obrtniška, inštalaterska dela^KORISTNE POVEZAVE:
^